Loading...
НачалоТол таксиПлащане на тол такси

Пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона ще имат следните възможности за плащане на необходимите такси при ползване на платената републиканска пътна мрежа:

Чрез GNSS базирано бордово устройство

Отчитането на тол таксите се извършва чрез монтирано в превозното средство бордово устройство, което генерира данни (тол декларации), необходими за изчисляване на дължимата такса. Данните се обработват от Националните доставчици на услуги за събиране на пътни такси (НДУ) или от доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ доставчици), с които както потребителят, така и лицето събиращо пътни такси Агенция “Пътна инфраструктура” имат сключени договори. След обработката на данните доставчиците на услуги (НДУ и ЕУЕСТ) ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Чрез GPS устройство

В случай че ползвателят на платената републиканска пътна мрежа е избрал да използва GPS устройство, е необходимо да има сключен договор с Доставчик на декларирани данни (т.нар. доверителни данни), който е вписан в публично оповестен списък на Агенция “Пътна инфраструктура”. От своя страна Доставчиците на декларирани данни трябва да имат договор с НДУ, на който подават генерираните “сурови” данни от GPS устройството. След обработката на данните доставчиците на услуги ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.

Чрез маршрутна карта

Собственици и ползватели на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т., които нямат бордови или GPS устройства, могат да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта. Маршрутна карта се издава като желаещият да използва платената републиканска пътна мрежа посочи начална и крайна точка на маршрута си, до четири междинни точки по заложения от него маршрут, както и техническите характеристики на пътното превозно средство (регистрационен номер, националност на пътното превозно средство, категория на ППС, емисионен клас, брой на оси инцидентни с пътя). Този тип услуга е предплатена. Маршрутната карта дава права на ползвателя на пътя да извърши еднократно пътуване по зададения от него маршрут.

НАШИТЕ УСЛУГИ
СПОДЕЛЯНЕ
СПОДЕЛЯНЕ